Опрема за чистење - Колички за хигиена

#SCP50

Количка за хигиена 50 л.

Категорија: Опрема за чистење
#SCP36

Количка за хигиена 36 л.

Категорија: Опрема за чистење
#STE25D

Количка за хигиена 25 л.

Категорија: Опрема за чистење
#GMT36

Количка за хигиена -повеќенаменска

Категорија: Опрема за чистење
#HSK120

Количка за хигиена -хотелска

Категорија: Опрема за чистење